Login ::
 
   
 
 
Bolagsstämma, Emission Komplettering Bolagsstämma Punk 8, förslag nyval ledamöter. Beträffande Emissionen kvarstår villkor, tidsplan och handelsplats återkommer vi med inom kort.

Kopiera följande länk till ett browserfönster för att ladda hem kallelsen i sin helhet.


'http://abelco.se/LinkClick.aspx?fileticket=mwOpoky03qw%3d&tabid=53&mid=380


”Beträffande Nyemission: De aviserade villkoren gäller, men tidsplanen är något framskjuten varför teckning ännu ej är möjlig. Vi återkommer inom kort beträffande ny tidsplan.”
Förslag till extra bolagsstämma i Abelco AB (publ)
Aktieägarna i Abelco AB (publ), 556775-2745, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 oktober 2016 kl. 16 i bolagets lokaler på Dinglevägen 81 i Bovallstrand.
A. Rätt att delta på extra bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels senast den 14 oktober 2016 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels senast den 17 oktober 2016 anmäla sin avsikt att delta. Anmälan ska ske per e-mail investor@abelco.se eller skriftligen till bolaget under adress: Abelco AB (publ), Dinglevägen 81, 456 47 Bovallstrand.
Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.abelco.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per 14 oktober 2016 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.
B. Ärenden på stämman
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordning
8. Val av styrelse
9. Val av revisor
10. Avslutande av bolagsstämman
Abelco AB (publ) │Dinglevägen 81│S-456 47 Bovallstrand │Sweden │Tel +46 (0)523 666 000 │Fax +46 (0)523 51900 │ Org nr 556775-2745 │ Mail info@abelco.se │ www.abelco.se
Förslag till beslut
Punkt 7 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordning
Som ett led i Abelcos omformning till ett renodlat investmentbolag föreslår styrelsen följande ändring av bolagsordningen.
Lydelse efter årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen:
Ӥ 1 Firma
Bolagets firma är Abelco AB. Bbolaget är pulikt (publ).
§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Sotenäs.
§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet är att bedriva handel med entreprenadmaskiner i egen regi eller via dotterbolag, samt idka därmed förenlig verksamhet.”
Föreslagen lydelse:
Ӥ 1 Firma
Bolagets firma är Abelco Investment Group AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
§ 3 Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt konsultation inom ekonomi och finans och därmed förenlig verksamhet.”
Abelco AB (publ) │Dinglevägen 81│S-456 47 Bovallstrand │Sweden │Tel +46 (0)523 666 000 │Fax +46 (0)523 51900 │ Org nr 556775-2745 │ Mail info@abelco.se │ www.abelco.se
Punkt 8 – Val av styrelse
Förslag till nya styrelseledamöter
Bengt Lagergren (f. 1939), MBA Stockholms Universitet. Ägare och VD för Inventure AB som är verksamma inom av ny teknik från universitet och stora bolag, aktiv i ett stort antal bolag, noterade och onoterade genom åren.
Johan Lund (f. 1976), B Econ. Grundare och VD för FrontOffice Nordic AB. Har erfarenhet av ett antal turnaround bolag samt startups. Har varit verksam bl a inom IPTV/Video on Demand och tillverkare av utrustning inom VVS industrin.
Mathias Johansson (f.1969) Egenföretagare sedan 1989. Har drivit butiker både som franchise-givare/tagare. Sedan 2010 ett förvärv av två Burger King restauranger som utökats till sju. Stort intresse av analys av nyckeltal för att hitta möjliga förbättringspotentialer, stor drivkraft för att omsätta teori och idéer till praktik och verklighet.
Punkt 9 – Val av revisor
Med anledning av styrelsens förslag till ändring av verksamhet föreslår styrelsen att Jenny Gentele utses till ny revisor i bolaget och att tidigare revisor därmed avgår.
C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets kontor med adress Dinglevägen 81, 456 47 Bovallstrand. Handlingarna jämte kopia av kallelsen skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.
Bolaget har 7 500 000 aktier och röster. _____________________
Abelco AB (publ) Styrelsen
 
 
 
 
Bolagsstämma, Emmission
Komplettering Bolagsstämma Punk 8, förslag nyval ledamöter.

Beträffande Emissionen kvarstår villkor, tidsplan och handelsplats återkommer vi med inom kort.

http://abelco.se/LinkClick.aspx?fileticket=mwOpoky03qw%3d&tabid=53&mid=380
 read more ...

FULLMAKT, nedladdningsbar pdf
Här kan du ladda ner FULLMAKTSFORMULÄR för Bolagsstämma 2016-10-21.
 read more ...

Villkor Emmission

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på Aktietorget eller annan lämplig handelsplats under perioden från och med den 3 oktober 2016 till och med den 13 oktober 2016. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter.
Betalda och tecknade aktier (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA samt omvandling till aktier
Handel med BTA äger rum på Aktietorget, eller annan lämplig handelsplats från och med den 3 oktober 2016 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.
I samband med denna verksamhetsförändring kommer bolaget att behöva genomgå en ny noteringsprövning, vilket innebär att det inte finns garantier för godkännande.
Torsdagen den 22 september har bolaget kommunicerat kallelse till en extra bolagsstämma, vid vilken ärenden som ändring a 


Villkor för Nyemmission
Villkor för Nyemmission read more ...

Vilkor Emmission


Information om företrädesemission i Abelco AB (publ)
Information om företrädesemission i Abelco AB
Styrelsen i Abelco AB (publ) har beslutat, med stöd av årsstämmans bemyndigande, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
Beslutet innebär att för varje innehavd aktie på avstämningsdagen den 29 september så erhålls 9 teckningsrätter. Varje teckningsrätt ger rätten att teckna en ny aktie för 0,12 kr. Totalt kan 97 500 000 aktier komma att emitteras vid fullteckning inklusive övertilldelningsoption.
Vid full teckning erhåller bolaget 8,1 Mkr före emissionskostnader. Nyemissionen är säkerställd genom emissionsgarantier till ett belopp av 8,1 Mkr.
En övertilldelningsoption motsvarande 30 000 000 aktier kommer vid full teckning att innebära ytterligare 3,6 Mkr i tillskott till bolaget.
Sista dag för handel i bolagets aktie med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 27 september 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 28 september 2016.
Aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) aktie för 0,12 kr. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.
Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 3 oktober 2016 till och med den 17 oktober 2016. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden 

iDig - BUSENKELT
Grävsystem kan knappast bli smartare och enklare att använda än det här:
Kontakta oss så berättar vi mer, 0523-666000
 read more ...

TIPS - säljare av grävsystemet iDig sökes

TIPS - söker du spännande utmaningar och ett kul jobb? OneDig/iDig söker säljare över hela landet - bland annat Stockholm, Göteborg, Jönköping, Malmö, Kalmar, Sundsvall, Umeå/Luleå. Är din region ledig - hör av dig!

Klicka på länken nedan för mer info:

 read more ...

Ladda hem OneDig/iDig infoblad här:

 

 

iDig - en riktig vinnare!

Vilken succé! Vi fick toppenrespons och många värdefulla kontakter med oss hem från EntreprenadExpo. Tack alla besökare! Nu är vi sugna på att visa upp iDig grävsystem för ännu fler. Hör av er - bokar ni in ett besök med någon av våra säljare så tar de med sig en trisslott till er när de demonstrerar iDig eller OneDig. Ring: 0523-666000 och prata grävsystem med oss!

 

Testa smartaste grävsystemet på EntreprenadExpo 10-12 sep

Busenkelt! Testa själv iDig på EntreprenadExpo i Borgeby den 10-12 september, vi finns i monter 402 och visar branschens kanske smartaste och mest prisvärda produkt - vårt grävsystem iDig.

Enkelt att installera. Lätt att använda. Installeras på mindre än en timme - sen är det bara att gräva. Exakt. Enkelt. Smidigt. iDig ger dig full kontroll på hur mycket du gräver och varnar om du går för högt eller gräver för djupt. Spar tid och pengar.

Besök oss i monter 402, precis innanför entrén - eller ring och boka en egen visning när det passar dig: 0523-666000. Vi ses!

Upptäck iDig grävsystem - genvägen till effektivare grävande
Trött på att hoppa i och ur maskinen för att kontrollera ditt grävande? Irriterande att råka komma för djupt eller svårt att beräkna vinkeln i gropen? Gillar du inte att programmera och lägga tid på att ställa in tekniken? Eller kanske är det just det du tycker är bra - du ser teknikens möjligheter och kan effektivisera ditt grävande ytterligare.
Kontakta någon av våra säljare tel: 0523-666000 så berättar de gärna mer om iDig grävsystem med många möjligheter. Eller läs mer här:  read more ...

TREVLIG MIDSOMMAR

En riktigt skön midsommar önskar vi på Abelco!

 

ABELCO på väg mot MASKINEXPO

NU ÄR VI PÅ VÄG!
Årets stora händelse - öppnar på torsdag och håller på till lördag kväll. Självklart är ABELCO på plats! Vi finns i monter 2187 - precis innanför huvudentrén. Välkomna att prova, klämma och inspireras av våra maskiner. Våra kunniga säljare finns på plats - redo för att prata maskiner! Kontakta oss för fribiljetter: 0523-666000.
http://www.maskinexpo.se/

 read more ...

NU RULLAR VI IGEN! MOT MASKINEXPO...

Ännu fler ABELCO-maskiner rullade idag ut från vår gårdsplan i Bovallstrand - med sikte på MaskinExpo utanför Stockholm i slutet av veckan. Ni kommer väl!?

(Under denna vecka när vi är på MaskinExpo har vi begränsad möjlighet till service, vi har jourtelefonen igång men kan ha svårt att hinna med allt.)

 

GLÄDJANDE LÄSNING

EntreprenadAktuellt listar stjärnskotten.

Komatsu och Caterpillar kvar i topp – XCMG klättar

Caterpillar och Komatsu behåller ledningen som världens två största maskintillverkare, visar årets ”Yellow Table”-rankning som tidningen International Construction Magazine gjort. Mest utmärkande är att XCMG klättrat och nu kvalat in på tio-i-topplistan, före både Sany och Zoomlion.

Nu siktar Abelco och XCMG på att nå samma position på den svenska marknaden.

 read more ...

GLAD PÅSK önskar vi på ABELCO

Och helgen till ära bär alla Abelco-maskiner kycklinggul skrud. Glad påsk!

 

Kallelse till årsstämma 2015

Klicka på länken nedan för att läsa mer om Abelcos Årsstämma 2015.

 read more ...

Abelco på plats vid Lantbruksmässan i Lidköping

Nu är vi på plats - kom till Sparbanken Lidköping Arena och prata maskiner med oss. FRI ENTRÉ!

Abelco finns i monter B6 idag och i morgon lördag 21/3. Välkomna!

 

Abelco på LANTBRUKSMÄSSA i LIDKÖPING 20-21 mars

Vi kommer visa upp vår hetaste favorit ZL60D på Lantbruksmässan i Lidköping den 20-21 mars. Kom och träffa oss i Sparbanken Arena - och känn på vår moderna midjestyrda lastmaskin i verkligheten.

Självklart har vi också specialerbjudande och riktigt grymma priser under mässan.

 read more ...

Leverans av hjullastare!

Under denna hektiska vecka har bland annat dessa tre hjullastare levererats ut till nöjda kunder!

 

1Dig - Abelcos nya maskinstyrsystem!

1Dig Maskinstyrsystem

1Dig är världens första riktiga maskinstyrsystem!
Baserad på rymd och militär högteknologi. Systemet ger exakt träff mitt i prick, tio punkt noll, varje gång - något som tidigare varit omöjligt även för världens bästa maskinförare!

Klicka på bilden ovan för att se en kort film om 1Dig!

Du kan även klicka här eller på bilden nedan för att läsa och ladda ner en pdf med mer information om 1Dig.

1Dig broschyr

 

Ny katalog!

 

Orkar du inte vänta tills dess eller behöver du något att läsa i hängmattan så klicka här eller på bilden så kan du läsa den direkt på skärmen!

Trevlig läsning!

 

Saknar du något på hemsidan?

Vi håller på att bygga om vår hemsida och därför har vi flyttat vår kontaktinformation, alla menyer och produktinformation till vår Webshop.

Klicka på bilden nedan för att komma direkt dit!

 

Reportage om Abelcos nya grävsystem I-Dig!

ATL Play gjorde ett reportage om Abelcos nya grävsystem I-Dig och dess fördelar. Klicka på bilden för att komma till och titta på klippet.

 

Problem med abelco.se!

Besökare som har Explorer 10 som webbläsare kan uppleva vissa problem med visningen av vår hemsida.

Detta beror enligt våra tekniska kontakter på ändringar som Microsoft gjort och som har ställt till problem hos oss och en rad andra hemsidor.

Vi beklagar detta och rekommen- derar besökare som upplever dessa problem att testa att besöka sidan med en annan webbläsare (t.ex. Google Chrome eller Firefox).

 

 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795